Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Biến đổi khí hậu xin chào!

Giới thiệu Dự án

  02/06/2017

Dự án Tôi và Biến đổi khí hậu là một sáng kiến của Đài truyền hình Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Biến đổi Khí hậu (CRCC), một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam tập trung vào các hoạt động truyền thông về biến đổi khí hậu. Mục tiêu của dự án là đóng góp vào tiến trình của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu theo Hiệp định Paris.

Dự án sẽ thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về những tác hại của biến đổi khí hậu, qua đó thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội vào các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, tạo sức đẩy cho một chính phủ hành động, trách nhiệm đối với các vấn đề về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Các hoạt động truyền thông thường xuyên sẽ hướng vào những cam kết chưa thực hiện được, và vận động cho những chính sách và nguồn lực hỗ trợ cho việc chuyển đổi sang các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững hơn.

Sự khác biệt: Dự án sẽ dùng đòn bẩy chính là ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA, kênh truyền thông lớn tại Việt Nam có thể tiếp cận đến hầu hết các gia đình, và có thẩm quyền xây dựng những chương trình nghị luận của chính phủ và nhân dân xoay quanh vấn đề biến đổi khí hậu, bao gồm cả các chính sách của Nhà nước, qua đó đóng góp vào sự thay đổi tích cực về ứng phó biến đổi khí hậu trong toàn thể xã hội.

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết về dự án trong các tài liệu dưới đây: