Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Biến đổi khí hậu xin chào!

Giới Thiệu Tổ Chức

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Biến đổi khí hậu (CRCC) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Xem Thêm

Tin tức