Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Biến đổi khí hậu xin chào!

Mission

  05/05/2017

Tầm nhìn

CRCC phấn đấu trở thành trung tâm thông tin và truyền thông toàn cầu trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Nhiệm vụ

Biến đổi khí hậu đã không còn là nguy cơ. Nó đang hiện hữu và đang từng ngày, từng giờ tác động đến cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người. Vì vậy nhiệm vụ của CRCC là giáo dục, nâng cao và tạo ra sự thay đổi nhận thức của người dân về những vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.